070 5 123 123 | ma t/m vr | 9.00 - 17.00 uur |

Privacyverklaring

Privacyverklaring Van Wijk Notarissen

 

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

 

Onze contactgegevens
Naam kantoor:          Van Wijk Notarissen
Adres:                       Schoolstraat 27
Postcode / Plaats:     2242 KE Wassenaar
Contactpersoon:       P.H.B. Gorsira
e-mailadres:             gorsira@vanwijknotarissen.nl

 

Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • Om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • Voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht in het kader van notariële dienstverlening.

 

Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 • De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 • De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 • Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging verwerkt is.

De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in onder meer de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan.
Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

 

Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • Het verstrekken van concepten en dossierstukken aan derden (bijvoorbeeld makelaar) en dus van persoonsgegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • informeren van derden op uw verzoek
  • uw toestemming
 • Het verzamelen, opvragen en verwerken van persoonsgegevens waaraan geen authentieke akte is gekoppeld (bijv verklaring van erfrecht) heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • uitvoeren van uw opdracht
  • uitvoering overeenkomst
 • Het verstrekken van persoonsgegevens  t.b.v. inschrijving gegevens of akten in registers (bijv Centraal Testamenten Register, belastingdienst, kadaster e.a.) heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • kenbaarheid
  • wettelijke verplichting
 • Het raadplegen van registers en vastleggen van persoonsgegevens voor legalisering van handtekeningen heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • bevestigen echtheid handtekening op verzoek
  • uitvoering overeenkomst
 • Het verzamelen, vastleggen en gebruiken van uw naam en contactgegevens voor aanleg registratie t.b.v. acquisitie en/of nieuwbrieven heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • marketing en acquisitie
  • uw toestemming

 

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster en Kamer van Koophandel
 • Makelaar, hypotheekadviseur, accountant of andere adviseur in verband met de ons verstrekte opdracht
 • Basisregistraties Personen (BRP)
 • Centraal (Levens) Testamenten Register (CTR en CLTR)

 

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • Belastingdienst, KNB
 • Centraal (Levens) Testamentenregister
 • Openbare registers zoals Kadaster en Kamer van Koophandel en Huwelijksgoederenregister
 • ECH/Stater (voor hypothecaire informatie)
 • uw adviseur(s), zoals uw makelaar/hypotheekadviseur/fiscalist (na uw toestemming)

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

 

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

 

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de akte met de onjuiste gegevens.

 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

 

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

 

Recht van bezwaar
Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven. Deze toestemming kan vervolgens worden ingetrokken.

 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via gorsira@vanwijknotarissen.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Schuiven naar boven
Call Now Button